top of page

Disclaimer

Xist! bv betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website www.travelution.expert, doch als er onverhoopt onjuistheden staan in de artikelen en andere zaken die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen. Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen specifieke voorwaarden van vermelde producten en diensten en de voor deze website geldende voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze website doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Xist! bv zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Xist! bv niet instaan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Xist! bv verklaart dat de website en de inhoud op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Xist! bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Xist! bv kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechten en/of plichten die rusten op door derden aangeleverde tekst en/of beeldmateriaal.

Xist! bv beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Xist! bv kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

2

Copyrights

Alle copyrights en het (intellectuele) eigendomsrecht met betrekking tot door Xist! bv geschreven en gepubliceerde artikelen op deze website, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, inhoud van de artikelen, copyrights en fotorechten, berusten uitsluitend bij Xist! bv. Xist! bv behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten hebben tevens betrekking op het format, navigatiestructuur, lay-out technische aspect en de inhoud van deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xist! bv is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, waaronder tevens wordt verstaan navigatie en techniek, te kopiëren, te printen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken .

 

Xist! bv heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Xist! bv, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Xist! heeft tevens het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, geluid- en beeldmateriaal. Xist! bv heeft het recht om toegang tot de website te weigeren.

bottom of page